موقعیت جاری : صفحه اصلی ادجوانت ها آكوا اكسير

آكوا اكسير

  آكوا اكسير  Aqua Exir

 AQUA EXIR ADJUANT  آكوا اكسير  دوره کارنس : --

اين ماده دارای خاصيت مرطوب كنندگی، عوامل ضد انعقاد و رسوب محلول و ضد يخ زدگی ميباشد.
يك فعال كننده مناسب در محلول سمی كه باعث خيس شدن سطح سمپاشی شده و نيز اثر سموم را تقويت می كند.

اثر ماده Aqua Exir   :
1-    اين ماده باعث جلوگيری از اثرات نامطلوب كاتيونهای مزاحم مانند كلسيم و منيزيم می گردد.
2-    باعث تعديل PH  آب می گردد.
3-    مواد معلق موجود در آبهای گل آلود را احاطه نموده و باعث می گردد كه به ذرات سم نچسبند.
4-    هدايت الكتريكی آب را ثابت نگه می دارند.
5-    باعث مرطوب شدن سطح سمپاشی می گردد و از تبخير آب جلوگيری مينمايد.
6-    باعث افزايش سطح تماس محلول سمی روی برگها می گردد.

ميزان مصرف:
بين 3 تا 7 ليتر در هزار ليتر محلول سمپاشی می باشد.

احتياط:
اين تركيب فاقد مواد سمی می باشد اما بهتر است در صورت آلوده شدن دستها و صورت با آب فراوان شستشو گردد.

شرايط نگهداری:
دور از نور آفتاب ، حرارت، رطوبت،مواد غذايی انسان و دام و در انبار مسقف و دربسته نگهداری گردد.

توجه : توصيه های ايمنی كلی بوده و بستگی به شرايط محيطی و امكانات موجود دارد.