EPTC

EPTC
علف كش انتخابی

 نام عمومی :EPTC

فرمولاسیون شرکت اكسير كشاورزی : EC82%
 EPTC Oral LD50 ≥ 2000 mg/kg 

دوره کارنس : ---

EPTC علف كش انتخابی‌بسيار موثری است كه موارد مصرف مختلفی داشته و تعداد قابل توجهی از علفهای‌هرز نازك برگ و پهن برگ را از بين می برد.
مصرف صحيح اراديكان كنترل خوبی از علفهای‌دائمی از جمله مرغ،اويارسلام،قياق،دم روباهي،چچم،تاج خروس،سلمه تره،كيسه كشيش،تاجريزي و ...درمزارع لوبيا،نيشكر ذرت، توتون بكارميرود.

EPTC  دارای ديكلرميد مي باشد كه خاصيت علف كشي ندارد ولي EPTC راباذرت و تاحدودی نيشكر سازگارميسازد.

موارد عدم مصرف:
در مزارعي كه ذرت جهت تكثير بذر كاشته مي گردد گاهي اوقات هيبريدهاي نسل اول به دليل ضعفهاي ژنتيكي به سموم علف كش حساس مي شوند در اينگونه مزارع قبل از به كار بردن EPTCدر سطح وسيع ، آنرا در سطح كوچكي مورد آزمايش قرار دهيد و نيز از مقاومت واريته مورد كشت به آن اطمينان كافي حاصل شود.

تذكر:
در زراعتهايي كه محصول به روش جوي پشته آبياري مي شود در هنگام ايجاد جويها بايد دقت كرد كه عمق فارو از حداكثر عمق اختلاط سم با خاك تجاوز نكند . چون در غير اينصورت خاك سمپاشي شده كف جويها برروي رديفها منتقل مي گردد اين امر باعث مي شود كه كف جويها عاري از سم شده و در نتيجه در عين حال كه علفهاي روي رديفها به دليل بالا رفتن غلظت سم در خاك پشته ها به خوبي كنترل شده اند كف جويها و قسمتي از پشته ها پوشيده از علفهاي هرز گردد . در صورتيكهEPTCدر شرايط معمولي كشت و برابر دستورات فني داده شده به كار رود هيچگونه خسارتي به محصول وارد نميسازد . اما اگر در دوره جوانه زدن بذر يا مراحل ابتدايي رشد گياه شرايط غير عادي مانند سرماي طولاني ،همراه با رطوبت زياد گرما و خشكي غير عادي هوا و حمله آفات و امراض و وجود برخي از حشره كشهاي سيستميك در خاك و وجود مقادير بيش از حد املاح و مواد قليايي در خاك و بالاخره عدم رعايت نكات فني در تهيه زمين وكاشت بذر و مصرف كود پيش آيد قدرت رويش جوانه اوليه كاهش مي يابد . مصرف EPTCتحت شرايط غير عادي فوق ممكن است باعث كم شدن اثر سم و يا وارد شدن خساراتي به محصول شود .

نكته:
EPTC را ميتوان در دو مرحله قبل از كشت و يا پس از سبز شدن گياه و همراه با آبياری بكار برد.
EPTC پس از مصرف در زمان مناسبی در خاك تجزيه شده و هيچگونه باقيمانده سمی در خاك بجا نميگذارد.

روش مصرف EPTC:
1)    مصرف در خاك قبل از كشت گياه اصلی :
در اين روش مقدار توصيه شده از علفكش EPTC قبل از كاشت گياه اصلی با خاك مخلوط می شود.برای حصول بهترين نتيجه نكات ذيل را رعايت كنيد:
1. سطح خاك نرم، يكنواخت و بدون كلوخه باشد.علفهای موجود در زمين در اين عمليات از بين می‌روند.
2. سمپاشی با سمپاشهای تراكتوری‌ رديفی مجهز به نازلهای مخصوص پاشيدن علف كشها انجام می شود.(ميزان سمپاشی از همه نازلها بايد به يك اندازه باشد.)
3. هيچ قسمت از مزرعه دوبار سمپاشی نشود.
4. سرعت حركت و فشار سمپاش به هيچ وجه نبايستی تغيير كند.
5. اختلاط سم با خاك بايستی بلافاصله پس از سمپاشی انجام گردد.
6. مخلوط كردن سريع و يكنواخت علف كش تا عمق 5 الی 8 سانتيمتر اهميت فراوان دارد كه برای اينكار از ديسك سنگين كه تا عمق 10 الی 15 سانتيمتر و يا از روتيواتور كه تا عمق 5 الی 8 سانتيمتر تنظيم شده است ميتوان استفاده كرد.
7. كاشت بذر بلافاصله پس از عمليات سمپاشی‌انجام و مزرعه فورا آبياری شود.(توليد شيارهای آبياری‌از يكنواختی سم در خاك می كاهد.)

2)    مصرف EPTC در آب آبياری:
EPTC را ميتوان در مزارع يونجه و شبدر ، چغندر قند (پس از تنك كردن) و باغات ميوه و مركبات همراه با آبياری بكار برد.
اين نحوه مصرف بخصوص برای‌ كنترل علفهای هرزی كه در اواسط تا اواخر فصل رشد در مزارع بوجود می آيند  شايان توجه است.

توجه :  موارد توصیه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجی و داخلی(کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گردیده  و صرفا به منظور آشنایی کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه های مختلف کاربرد این سم می باشد. لذا پیشنهاد می شود که همیشه توصیه سازمان حفظ نباتات را دراولویت قرار دهند. در مورد توصیه های فنی  شرکت اكسير كشاورزی نیز انجام آزمایش قبلی در سطح کوچک قبل از مصرف توصیه می گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از نحوه شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار دز مصرفي، چگونگي  مصرف، شرايط جوي محيط واختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شیمیایی توسط مصرف كننده بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه تولیدکننده نمي‌باشد. همچنین فروش و مصرف این سم بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع می باشد.

موارد توصيه EPTC در محصولات كشاورزي

نام محصول

مقدار مصرف در هكتار

زمان و روش مصرف

ذرت

4 تا 6 ليتر

قبل از كشت و مخلوط با خاك

آفتابگردان، لوبيا

4 تا 5 ليتر

قبل از كشت و مخلوط با خاك

يونجه و شبدر

4 تا 5 ليتر

قبل از كشت و مخلوط با خاك

يونجه و شبدر(مزرعه سبز شده)

3 تا 4 ليتر

در آبياری

چغندر قند

3 تا 4 ليتر

پس از تنك كردن در آب آبياری و يا در فاصله بين رديفها و مخلوط با خاك

سيب زمينی

4 تا 6 ليتر

قبل از كشت و مخلوط با خاك

سيب زمينی‌(مزرعه سبز شده)

4 ليتر

پس از كولتيواتوز در آب آبياری

مركبات، گردو، بادام

4 ليتر

پس از كولتيواتوز در آب آبياری