موقعیت جاری : صفحه اصلی سموم دفع آفات نباتی قارچ کش تبوكونازول

تبوكونازول

نام فارسی

تبوكونازول

نام انگليسی

Tebuconazole

نوع

FRAC=3  قارچ كش سيستميك با اثر حفاظتی ، معالج و ريشه كن كننده، از گروه

فرمولاسيون

DS 2%

نام شيميايی

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-o1

درجه سميت

Oral LD50=1700-4000 mg/kg

موارد مصرف

سياهك آشكار گندم، سياهك پنهان