موقعیت جاری : صفحه اصلی سموم دفع آفات نباتی قارچ کش ديفنوكنازول پودری

ديفنوكنازول پودری

نام فارسی

ديفنوكونازول پودری

نام انگليسی

Diphenochnazole

نوع

FRAC=3 قارچ كش سيستميك با اثر حفاظتی و معالج از گروه

فرمولاسيون

DS 3%

نام شيميايی

Cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-4chlorophnyl ether

درجه سميت

Oral LD50= 1453 mg/kg

موارد مصرف

سياهك پاكوتاه، آشكار و سياه گندم