موقعیت جاری : صفحه اصلی کودهای شیمیایی كود كلات آهن

كود كلات آهن

كلات آهن  HI-STRON
مخصوص استفاده در خاك

 نام تجاری: های استرون
فرمولاسیون شرکت اكسير كشاورزی:
كلات آهن 6%
 كلات آهن  دوره کارنس : --

آهن گياه در تشكيل كلروفيل، فعال سازی سيستم های فتوسنتز، متابوليسم پروتئين و كاهش نيترات نقش های مهمی دارد.
كلات "های استرون"يكی از بهترين كلاتهای آهن EDDHA   است  كه برای رفع كمبود آهن در محصولات باغی و زراعی و ساير گياهانی  كه به كمبود آهن حساس هستند مصرف می شود.

ويژگی های اختصاصی‌"های استرون":
1-    در نامساعدترين (قليايی ترين) خاكها توسط ريشه جذب می شود.
2-    دارای عناصر خالص كه مصرف آن عكس العمل سريع گياه را در پی دارد و دارای حداكثر ميزان فرم اورتو-اورتو آهن می باشد كه باعث جذب سريعتر و پايداری بيشتر می گردد.
3-    "های‌استرون" نيروی از دست رفته گياهان را بازگردانده و با سبز شدن مجدد عمل فتوسنتز را ممكن می گرداند.
4-    در سيستم های‌ آبياری هيچ باقيمانده و ته نشينی ايجاد نمی نمايد.

زمان مصرف:
بهترين زمان در مورد گياهان دائمی قبل از شروع مجدد فعاليت گياهان ( اوايل بهار) می باشد.

احتياط:
1-    پس از مصرف دستها را با آب و صابون بشوييد.
2-    دور ا ز دسترس اطفال،‌حيوانات، و مواد غذايي اسان و دام قرار گيرد.
3-    در محل خشك و دور از نور مستقيم خورشيد و در دمای زير 35 درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.

تذكر:
1-    "های استرون" را نبايد بصورت محلول و از طريق شاخ و برگ گياهان محلول پاشی نمود.
2-    از مخلوط كردن "های استرون" با سموم حاوی فلزات سنگين مانند فراورده های مسی خودداری كنيد.

قابليت اختلاط:
كود "های‌استرون" را ميتوان در سيستم آبياری قطره ای با ساير كودهای خشك و يا مايع مخلوط و از طريق خاك مصرف نمود.

طريقه مصرف:
1-    درختان و بوته ها: ميزان توصيه شده كود "های استرون" را در سايه انداز درختان بطور يكنواخت بپاشيد.سپس بوسيله شن كش آن را به زير خاك برده و بطور معمولی‌آبياری كنيد.در سيستم های آبياری قطره می توان ميزان كود لازم را در آب حل كرده و در اختيار گياهان قرار داد.
2-    نباتات زراعی: مقدار كود لازم را روی خطهای كشت با خاك مخلوط كرده و سپس مزرعه را ترجيحا با روش باران مصنوعی آبياری‌كنيد.

توجه : موارد توصيه شده، از منابع معتبر و مختلف خارجي و داخلي (کتب ، مقالات و بروشورها) استخراج گرديده و صرفا به منظور آشنايي کارشناسان و کشاورزان محترم با جنبه هاي مختلف کاربرد اين سم مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود که هميشه توصيه سازمان حفظ نباتات را در اولويت قرار دهند. در مورد توصيه هاي فني  شرکت اكسير كشاورزی نيز انجام آزمايش قبلي در سطح کوچک قبل از مصرف  توصيه مي گردد. در ضمن مسائل و نكات مذكور كلي بوده و بستگي به شرايط محيطي و امكانات موجود دارد. چون شرکت توليد كننده از شرايط نگهداري، زمان مصرف، مقدار و دز مصرفي، چگونگي  و نحوه مصرف، شرايط جوي محيط و اختلاط آن با ساير سموم و تركيبات شيميايي توسط مصرف كننده، بي اطلاع مي‌باشد، لذا هيچگونه مسئوليتي متوجه توليد کننده نمي‌باشد. همچنين فروش و مصرف اين سم بدون نسخه گياهپزشکي ممنوع مي باشد.

( ميزان مصرف كود"های استرون" بستگی به نوع خاك، شدت كمبود آهن و سن گياه دارد و اين ميزان در خاكهای سنگين بيشتر است. در خاكهای سبك ميزان توصيه شده را در چند نوبت مصرف نماييد.)

موارد و ميزان مصرف  كود "های استرون"

نوع محصول

نام به تفكيك

مقدار مصرف

درختان ميوه هسته دار و دانه دار

نهال های جوان

10 تا 15 گرم برای هر نهال

درختان در شروع دوره باردهی

20 تا 40 گرم برای هر درخت

درختان در مرحله باردهی كامل

40 تا 80 گرم برای هر درخت

درختان بزرگ(غير مثمر)

100 تا 200 گرم برای هر درخت

انگور و كيوی

10 تا 50 گرم برای هر اصله

چمن و گياهان زينتی

_

2 تا 5 گرم در هر متر مربع

صيفی جات

_

2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار

سبزيجات

_

2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار

توت فرنگی

_

2 تا 3 كيلوگرم برای هر هكتار

مركبات

نهالستان

5 گرم در هر متر مربع

نهالهای جوان

20 تا 40 گرم برای هر نهال

درختان در مرحله باردهی كامل

70 تا 150 گرم برای هر درخت