موقعیت جاری : Product Pesticides Insecticide

Announcements

Acetamiprid

Name

Acetamipride

Type

Insecticide

Formulation

SP 20%

Chemical name

(E)-N(6-chloro-3-pyridinyl)

Degree of toxicity

Oral LD50  = 146-217  mg/kg

Indications

pistachio psylla, worm of apple, Apple leaf miner round spot