موقعیت جاری : Product Pesticides Insecticide

Announcements

Chlorpyrifos

Name

Chlorpyrifos

Type

Insecticide and Acaricide

Formulation

EC 40.8%

Chemical name

O.O-diethyl O-(3.5.6-Trichloro-2-pyridinyl) phophrothiom

Degree of toxicity

Oral LD50 = 135-163  mg/kg

Indications

Screened in citrus ,   Natural enemies in cold region fruit trees,   Soybean leaf miner, Agrotis in sugar beet