موقعیت جاری : Product Pesticides Insecticide

Announcements

Deltamethrin

Name

Deltamethrin

Type

Insecticide

Formulation

EC 2.5%

Chemical name

(s)-a-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2dibromovinyle)-2,2dimethylcyclopanecarboxylate

Degree of toxicity

Oral LD50 = 135-5000  mg/kg

Indications

Round spots Leaf miner of cold region trees, Spodoptera littoralis

Of sugar beets and wheat instars