موقعیت جاری : Product Pesticides Insecticide

Announcements

Dichlorvos

Name

Dichlorvos

Type

Insecticide

Formulation

EC 50%

Chemical name

2,2-dichlorovinyl dimethyl = phosphate [13]=20

Degree of toxicity

Oral LD50 = 50 mg/kg

Indications

Aphids, thrips, whitefly in vegetables and greenhouse crops