موقعیت جاری : Pesticides Acaricides

Abamectin

Name

Abamectin

Type

Insecticide & Acaricide

Formulation

EC 1.8%

Chemical name

0-5 dimethylavamectin Ala(I) mixture with 5-0 dimethyl 25-dimethylpropyl25-(methyl ethyl) Avamectin Ala(II)

Degree of toxicity

Oral LD50 = 10 mg/kg

Indications

Leaf vegetable leaf miner, citrus rust mite