موقعیت جاری : Pesticides Fungicides

Propiconazole

Name

Propiconazole

Type

Fungicide

Formulation

EC 25%

Chemical name

-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3 –dioxolan-2-ylmethy]-1H-1,2,4-triazole

Degree of toxicity

Oral LD50 = 1517 mg/kg

Indications

Hindi bunt of wheat Fusarium head blight of wheat, Septorias of wheat, sheath blight of rice, clear smut sugarcane, rust of grains