موقعیت جاری : Pesticides Insecticides

Hexaflumuron

Name

Hexaflumuron

Type

Insecticide and Acaricide

Formulation

EC 10%

Chemical name

1-(3,4-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea

Degree of toxicity

Oral LD50 > 5000  mg/kg

Indications

Psyllids in pistachio and leaf miner moth in citrus